آزف


آزِفٌ
наступающий (о времени) ; - ال آزف ـة а) рел. страшный суд; б) всеобщее бедствие

наступающий (о времени); - ال آزِفٌ ـة а) рел. страшный суд; б) всеобщее бедствие
2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282 289 296 303 310 317 324 331 338 345 352 359 366 373 380